Privatumo politika

Apžvalga

Šios naudojimo sąlygos (toliau - Sąlygos) taikomos naudojant Klaipėdos miesto vizualinio identiteto generatoriaus platformą (toliau – Paslauga).

Klaipėdos miesto vizualinio identiteto generatoriaus platforma yra vaizdinės komunikacijos platforma, kurios pagalba kiekvienas, net ir neturintis patirties dizaino srityje, galės susikurti vizualinę medžiagą, atitinkančią miesto identiteto gaires. Naudojantis Paslauga, turėsite prieigą prie įvairaus turinio, kurį teikia turinio teikėjai, kuriuos galėsite naudoti savo dizainuose. Taip pat turite galimybę įkelti savo turinį, kurį visiškai kontroliuojate ir už jį atsakote.

Bendra informacija

Gerbiame visų savo interneto svetainės https://identitetas.klaipeda.lt (toliau - Svetainė) lankytojų teisę į privatumą ir įsipareigojame užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą. Visų duomenų subjektų duomenis tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga jiems pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Privatumo taisyklės galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, o jose nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar kt.) naudojate. Tęsdami naršymą Svetainėje Jūs patvirtinsite, kad susipažinote su šiomis Privatumo taisyklėmis ir suprantate jų nuostatas.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679  ((toliau – BDAR) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - "Reglamentas"), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - "ADTAĮ"), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - "ERĮ") ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ –  bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje.

Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis Svetaine.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga, kodas 188710823

Liepų g. 11, 91502, Klaipėda

Vartotojo turinys ir atsakomybė

Naudodamiesi svetaine Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad jums priklauso visos teisės, nuosavybės teisės ir interesai į savo Vartotojo turinį arba kad Jūs kitais būdais užsitikrinote visas būtinas teises į savo Vartotojo turinį, kurių gali prireikti norint pasiekti, naudoti ir platinti jį, kaip numatyta šiose nuostatose.

Mes neprisiimame atsakomybės už turinį, o Jūs sutinkate apsaugoti ir ginti mus nuo visų galimų pretenzijų. Svetainėje neturėtų būti nuorodų, kurios gali būti interpretuojamos kaip šmeižiančios, nepadorios ar nusikalstamos arba pažeidžiančios arba skatinančios pažeisti trečiųjų šalių teises.

Intelektinė nuosavybė

Visos intelektinės nuosavybės teisės ("Intelektinė nuosavybė"), susijusios su Svetaine ir jos turiniu ("Turinys") yra išimtinė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos nuosavybė. Turinį saugo autorių teisių ir kiti įstatymai. Visa pritaikyta grafika, piktogramos ir kiti dalykai, esantys Svetainėje, yra firminio stiliaus ženklai ("Ženklai"), kurie priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei, jai pavaldžioms įstaigoms ar kitiems juridiniams asmenims, suteikusiems teisę ir leidimą naudoti šiuos Ženklus, ir kurių negalima naudoti arba keisti be aiškaus rašytinio Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos sutikimo.

Kaip mes renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:

 • kai Jūs naudojatės Svetaine ir (ar) mūsų paskyromis (IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys, informacija apie per socialinius tinklus nukreiptus prenumeratorius, unikalus ID ir kt.).
 • Jūs pateikiate savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Svetaine ir (ar) mūsų paskyromis, registruodamiesi, parašydami mums ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda, pateikdami savo klausimus ar pageidavimus svetainės užklausoje ir kt. Jums susisiekus su mumis raštu ar el. paštu, išsaugosime susirašinėjimo duomenis.
 • Jūsų pačių mums pateikiama informacija gali apimti Jūsų vardą, el. pašto adresą, žinutės (pvz., fiksuojant nusiskundimo ar pageidavimo aplinkybes) turinį.
 • Taip pat renkame bet kokius pranešimus, kuriuos mums siunčiate naudodamiesi Paslauga, ir galime rinkti informaciją, kurią pateikiate Vartotojo turinyje (pvz., tekstą ir/arba nuotraukas, kurias įkeliate naudodami savo dizainą). 
 • Kai Jūs naudojate Svetaine ir (ar) mūsų paskyromis, tam tikra neasmeninė informacija (IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys, informacija apie per socialinius tinklus nukreiptus prenumeratorius, unikalus ID ir pan.) yra renkama automatiškai. Ši informacija yra naudojama tobulinant Svetainės turinį, funkcionalumą ir patrauklumą. 

Kokiais tikslais ir pagrindais mes tvarkome Jūsų duomenis?

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • Jūsų patektos užklausos per Svetainės portalą administravimo tikslu;
 • mūsų įstaigos teikiamų internetinių paslaugų kokybės nustatymo;
 • tiesioginės rinkodaros vykdymo. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus;
 • nuspėjamai analizei. Galime analizuoti turinį (pvz., dizainą, nuotraukas, paieškos terminus), kad galėtume teikti ir tinkinti Paslaugą bei apmokyti savo algoritmus ir modelius naudojant nuspėjamąją analizę, kad pagerinti mūsų Paslaugą. Tai atliekama laikantis griežtos prieigos kontrolės ir politikos, kad būtų apsaugotas jūsų privatumas. Tam tikriems nuspėjamosios analizės projektams, kai teisiškai to reikalaujama arba manome, kad tai tinkama atsižvelgiant į analizės pobūdį, galime prašyti išankstinio jūsų sutikimo. 

Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?

Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę (Duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimo tvarką rasite ČIA).

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys, reikalauti, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija) ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu:

 • jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis,
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai,
 • kitais Reglamente nustatytais pagrindais; reikalauti, kad Administracija apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Administracijai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (Jūs taip pat turite teisę paprašyti Administracijos perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui), nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).

Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://vdai.lrv.lt/

Kokius slapukus naudojame?

Slapukai – tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti. Jie padeda mums:

 • atpažinti Jus, kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją;
 • išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį;
 • užtikrinti sklandų Svetainės veikimą;
 • stebėti lankymosi trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Svetainės lankytojų skaičių.

Analizuodami šiuos duomenis, galime savo Svetainę tobulinti bei padaryti ją patogesnę naudojimui.

Primename, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o išjungę juos ar dalį jų, nebegalėsite naudotis tomis paslaugomis. Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite ČIA. 

Informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama žemiau:

Būtini (2):

 • Slapukas Cookie-agreed - (domenas – identitetas.klaipeda.lt) naudojamas sutikimo būsenai saugoti. Sukuriamas vartotojui apsilankius svetainėje ir galioja 1 metus. Naudojamas identifikuoti sutikimą su privatumo politika.
 • Slapukas XSRF-TOKEN (domenas – identitetas.klaipeda.lt), sukuriamas įeinant į interneto svetainę ir galiojantis 1 dieną. Užtikrina lankytojų naršymo saugumą, užkertant kelią kelių svetainių užklausų klastojimui.

Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais: neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų; Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“ arba naršydami toliau.

Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės.

Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.

Kiek laiko mes saugome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukų naudojimo informacija